Een beoordeling van slotenmaker Roeselare

Zat alang te kijken daar waar je woont doch het is hem ook niet...... DIMONA WENSLADY Mijn kennismaking betreffende de drafsport!

Omdat muziekmeesters met beroep kende men destijds zo ook niet. Mijzelf is wel gebleken, dat de studenten in het Fraterhuis in een zang en de muziek werden onderwezen, verder al zongen ze ook niet meer bij een kerk­dienst mee, zoals een voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Dus komt dit mij waarschijnlijk wegens dat Huygh Pietersz, die zo in de onmiddellijke nabuurschap met genoemde instelling woonde, de man was, welke een „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in een funda­menten met Musijck ende Sang”.

U dan ook heeft zichzelf ook niet echter met de voorwaarden gehouden aangaande deze overeenkomst en bovendien, naar wij begrepen beschikken over, een gemeenteraad onjuist of onvolledig over die overeenkomst geïnformeerd, met als resultaat ons motie welke eenzijdig nieuwe en onhaalbare voorwaarden stelt.

Met een overzijde over een Turfmarkt tussen de Gasthuislaan en de Molslaan waren wederom verschillende uithangtekens en gevelstenen. Vooreerst welke over de huizinge ‘Een Verkeerde Werelt’ (betreffende mouterij) [in 1882 stond daar alsnog ons branderij betreffende welke benaming]

Bedrieg je mij niet, dan kan zijn dat huis één met de weinige, waarvan uit een gevelsteen stellig blijkt, dat het na de grote dupliceert met 1536 kan zijn gebouwd. In de legger is dit aangeduid ingeval het woonhuis ‘Inden Ancker’.

Een paar huizen zuidwaarts woonde een toenmalige ‘voorleser in d'antieke Kerck’, welke later aan de westzijde aangaande de Hip­potytusbuurt ons persoonlijk woonhuis betrok. In het register dat we volgen, opgewonden hij louter Guillame; in dit register over een Verponding betreffende 1620 luidt bestaan volle benaming: Guillame du Rieu ‘voor­leser’.

Een Papestraet huisvestte personen aangaande allerlei beurs. Daar vond men ons ‘1indewaeryerster', het wil zeggen ons vrouw welke een linnenwinkel hield. Nader opmaken wij ons boekbinder, ons hoedenmaker, ons wapensmid, een schoenmaker en de weduwe over stadstromper Cornelis Cornelisz. Bestaan titel was ‘trompetsteecker ende wachter op den Stadthuystoren’.

En we roepen u als Gemeentebestuur met Den Helder op om ons eindpunt te vervaardigen met deze beschamende conditie en het Rob Scholte Museum alsnog kompleet te steunen en de op 9 december vastgelegde afspraken, zonder andere condities, na te komen.

Lucasgilde. Hetgeen de kunst aangaande het beeldsnijden in hout voorheen vermocht, kan men onder verschillende aanschouwen in de lijst rond de plattegrond aangaande een plaats Delft, die hangt in de kamer van B&W in dit raadhuis [nu in de studiezaal met het gemeentearchief]

Mierevelt is genoemd. In het verpondingregister over 1620 wordt het woonhuis, zuidzijde met het Marktveld, mits behorende met „de erfgenamen met Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in het register van het haardstedengeld van 1637 daaren­anti staat welke thuis op benaming aangaande mr.

Bovendien kwam alsnog de vermindering aangaande een brouwnering, die in overeenstemming met een auteur sedert het jaar 1600 op omvangrijke schaal is begonnen, blijkens een lijst die deze opsomt in bestaan degelijk werk, waaraan we menige bijzonderheid te danken hebben, welke ons anders ook niet ter bekende zou zijn gekomen.

Daarna verwijlen we ons ogenblik voor de gevelsteen in het woonhuis betreffende Machtelt Aryens alvorens de Boterbrug te passeren. Op een gevelsteen met het huis staat een mythologisch gedrocht betreffende het onderschrift  ‘Inden Draeck ‘ afgebeeld.

Tussen de beide eerstgenoemde schijnt alsnog een brou­wer te hebben gewoond, meer info Willem Cornelisz Vrouweling, wiens huisvrouw althans, uitgezonderd 7 haard­steden, twee ketels en eventjes zooveel eesten aangaf.

‘Voorheen’ en ‘thans’ openen verder hier een ruim veld betreffende vergelijking, zodat een uitspraak betreffende Salomo, dat er niets nieuws bij zonlicht kan zijn, dikwijls bevestigd is. Verder trof men aan een noordzijde met het Rietveld nog ons huis met de titel ‘Griekenlandt’. Aan de zuidzijde over dit Rietveld treffen we gering bijzonders aan, ofwel dit moest een woning van een ‘gardenier’ (hovenier of tuinman) ‘over de princesse van Chemeye’(Chimay) bestaan, met een paar haardsteden, en ‘doctor Fabianus a Nijehoff’ die daar een huurhuis bewoonde betreffende vijf haardsteden. Dat woonhuis was het grootste over de gehele nabijheid. Dit merendeel der woningen werd slechts vanwege één stookplaats aangeslagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *